آیین نامه های مالیاتی Archives – - فردان مشاور مالیاتی– فردان مشاور مالیاتی

آیین نامه های مالیاتی

آئین‌نامه اجرایی بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

آئین‌نامه اجرایی بند ب تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

آئین‌نامه اجرایی بند ز تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

آئین‌نامه اجرایی بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

آئین‌نامه اجرایی تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

آیین ­نامه اجرایی بند ز تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور

آیین نامه اجرائی موضوع تبصره ۲ ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم

آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

آیین نامه اجرایی بند ۱۰۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۲۷۲۷/ت ۴۷۳۱۵هـ مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۱۵

آیین نامه اجرایی بند ۱۲۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲کل کشور

آیین نامه اجرایی بند پ ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور-مصوب ۱۳۹۴

آیین نامه اجرایی بند د ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور—مصوب۱۳۹۴