مالیات حقوق – - فردان مشاور مالیاتی– فردان مشاور مالیاتی

مالیات حقوق

اشتراک : پاسخ به مالیات حقوق

سلام

جهت کاهش 7 درصد حق بیمه سهم کارگر از درآمد مشمول مالیات می‌توانید این مبلغ را از پایه حقوق اعلامی کسر نمایید.

 

فردان مشاور شما