مالیات بر دخانیات – - فردان مشاور مالیاتی– فردان مشاور مالیاتی

مالیات بر دخانیات

0

واحد مالیاتی برای اینجانب براساس فروش براوردی دستگاه پوز. ۷۰درصد فروش سیگار و۳۰درصد فروش خواربار در نظر گرفته. وبراساس ۷۰درصد سیگار بر اساس ماده۱۶قانون ارزش افزوده. مالیات ارزش افزوده نوشته شده. چکار باید کزد. ومالیات قطعی شده است باید ۲۵۱مکرر اعتراض کرد

مرداد ۱۸, ۱۴۰۲
نام
ایمیل

0

پاسخ شما

نام
ایمیل