مالیات برارزش افزوده سیگار – - فردان مشاور مالیاتی– فردان مشاور مالیاتی

مالیات برارزش افزوده سیگار

0

مالیات برارزش افزوده سیگار چند درصد میباشد؟درفاکتور رسمی در هنگام توزیع مویرگی میبایست به مبلغ فاکت.ر اضافه گردد؟10% مالیات برنامه توسعه چیست؟

تیر ۲۳, ۱۴۰۰
نام
ایمیل

1
0

سلام

نرخ مالیات و عوارص ارزش افزوده سیگار و سایر محصولات دخانی 15 درصده که شامل 12 درصد مالیات و 3 درصد عوارضه

10 درصدی که فرمودید مالیات نیست و عوارضی هست که به موجب ماده 73 قانون برنامه ششم توسعه باید دریافت کنید

 

اشتراک گذاری
شهریور ۱۴, ۱۴۰۰
نام
ایمیل

پاسخ شما

نام
ایمیل