بنا در زمین ساخته شده با مشارکت – - فردان مشاور مالیاتی– فردان مشاور مالیاتی

بنا در زمین ساخته شده با مشارکت

0

زمینی را در سال 95خریده ایم وو بامشارکت یک نفر به شرط دریافت3واحد از8واحد آن راساختیم واکنون 2واحد آن را فروخته ایم و مبلغ 700میلیون دریافت کرده ایم باتوجه به تبدیل زمین به بنا و فروش 2 واحد نحوه ثبت آن چگونه است

مرداد ۲۲, ۱۴۰۰
نام
ایمیل

1
0

سلام

بعد از ثبت خرید زمین هزینه های انجام شده در بهای تمام شده دارایی در جریان تکمیل ثبت شده و سپس در زمان تکمیل ثبت تملک به میزان سهم شما انجام خواهد شد. در زمان فروش سود یا زیان فروش دارایی شناسایی میشود

اشتراک گذاری
شهریور ۱۴, ۱۴۰۰
نام
ایمیل

پاسخ شما

نام
ایمیل