بخشنامه

 

شماره: ۲۳۰/۹۶/۶۳

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۳۱

 

آیین ­نامه اجرایی بند و تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور در خصوص صدور اسناد اوراق تسویه خزانه برای بدهی ها و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی

 

بدینوسیله تصویب­نامه شماره ۳۳۲۶۳/ت ۵۴۲۷۰هـ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ هیات محترم وزیران موضوع آیین­­ نامه اجرایی بند و تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مبنی بر صدور  اسناد اوراق تسویه خزانه به منظور تسویه بدهی های قطعی دولت به اخاص متقاضی با مطالبات قطعی دولت از اشخاص مذکور، برای اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می­گردد.

   نادرجنتی

معاون مالیاتهای مستقیم

 

دانلود پیوست

اشتراک گذاری
شماره بخشنامه مالیاتی : 230/96/63
تاریخ بخشنامه مالیاتی : 1396/04/31
موضوع بخشنامه مالیاتی : آیین ­نامه اجرایی بند و تبصره 5 قانون بودجه سال 1396 کل کشور در خصوص صدور اسناد اوراق تسویه خزانه برای بدهی ها و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی