بخشنامه

شماره: ۲۰۰/۹۷/۱۴۶

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۲۴

نحوه مطالبه مالیات حق واگذاری محل اراضی دارای کاربری های متفاوت

با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه مطالبه مالیات حق واگذاری محل اراضی دارای کاربری های متفاوت بدینوسیله مقرر می دارد:

با توجه به قسمت های (الف)،(ب) و(ج) بند ۵ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۷ و رای شماره ۳۸۱۴/۴/۳۰ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ شورای عالی مالیاتی و همچنین با اتخاذ ملاک از رای اکثریت صورتجلسه شماره ۶-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۲ شورای عالی مالیاتی مبنی بر اینکه حق واگذاری محل مستلزم وجود حقوق به رسمیت شناخته شده از سوی مراجع ذیصلاح قانونی می باشد که در عرف رایج نیز متضمن مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه و اعیان برای صاحب حق است، بنابراین اراضی بایر و یا دارای کاربری مسکونی، فارغ از محل استقرار در موقعیت های مختلف اعم از تجاری، صنعتی، اداری و … به طور کلی مشمول مالیات حق و اگذاری محل نخواهند بود و سایر اراضی دارای کاربری های مختلف از جمله تجاری(با تایید مراجع ذی صلاح قانونی)، فارغ از سوابق مربوط به وجود یا عدم وجود مستحدثات در محل، در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی، ملک مذکور مشمول مالیات حق واگذاری محل موضوع قسمت اخیر ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم می باشند.

 

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

اشتراک گذاری
شماره بخشنامه مالیاتی : 200/97/146
تاریخ بخشنامه مالیاتی : 1397/10/24
موضوع بخشنامه مالیاتی : نحوه مطالبه مالیات حق واگذاری محل اراضی دارای کاربری های متفاوت
تاریخ تصویب : 1394/04/31