بخشنامه

 

 

شماره: ۲۰۰/۹۶/۸۴

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۶

 

 

ابلاغ دادنامه شماره ۴۳۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۶۷۶۲/۳۳۶۸-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۳۰ موضوع رسیدگی مالیاتی آخرین دوره اشخاص حقوقی منحله

 

 

 

تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به  شماره دادنامه  ۴۳۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ مبنی بر اینکه “در ماده ۱۱۵ قانون مالیات­های مستقیم مقرر شده است که مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می‌شوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهیها و‌سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلا پرداخت گردیده است. نظر به اینکه در بخشنامه مورد اعتراض مقرر شده برای اندوخته ­ها و مانده سودهای ایجاد شده از محل سود حاصل از منابع معاف از مالیات، مالیات مطالبه شود، مغایر ماده ۱۱۵ قانون یادشده است و بخشنامه مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می­شود.” جهت اطلاع و اقدام ارسال می­گردد. ۴۱-۳۰/۵

 

 

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

 

 

اشتراک گذاری
شماره بخشنامه مالیاتی : 200/96/84
تاریخ بخشنامه مالیاتی : 1396/06/06
موضوع بخشنامه مالیاتی : ابلاغ دادنامه شماره 433 مورخ 1396/05/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 16762/3368-211 مورخ 1386/02/30 موضوع رسیدگی مالیاتی آخرین دوره اشخاص حقوقی منحله