بخشنامه

 

شماره: ۲۰۰/۹۶/۷۶

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵/۲۹

 

 

ملغی الاثرشدن تصویب­نامه شماره ۷۴۶۴۱/ت ۵۳۴۴۱هـ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۱ هیات محترم وزیران راجع به اجرایی دانستن مصوبه شماره ۵۳۹۷۰/ت۵۲۴۰۶ هـ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۰ از سه سال گذشته (از تاریخ تصویب مصوبه پیشین هیات وزیران به شماره ۹۰۸۳۶/ت ۴۸۷۹۳هـ مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۸) در خصوص تجدید ارزیابی دارایی­ها

 

 

پیرو بخشنامه ۳۴۲۸۳/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۶ تصویر نامه ۲۴۶۶۵ هـ/ب مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ رئیس محترم مجلس شورای اسلامی عنوان ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ملغی الاثرشدن تصویب­نامه شماره ۷۴۶۴۱/ت ۵۳۴۴۱هـ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۱ هیات محترم وزیران راجع به اجرایی دانستن مصوبه شماره ۵۳۹۷۰/ت۵۲۴۰۶ هـ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۰ از سه سال گذشته (از تاریخ تصویب مصوبه پیشین هیات وزیران به شماره ۹۰۸۳۶/ت ۴۸۷۹۳هـ مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۸) به پیوست ارسال و یادآوری می­نماید:

با توجه به مراتب فوق، مصوبه شماره ۷۴۶۴۱/ت ۵۳۴۴۱هـ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۱ هیأت محترم وزیران ملغی و تصویب­نامه شماره ۵۳۹۷۰/ت ۵۲۴۰۶هـ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۰ بر اساس بند ۳ آن از تاریخ تصویب(۱۳۹۵/۴/۳۰) لازم­الاجرا می­باشد. ۱-۳۴-۸/۵

 

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

اشتراک گذاری
شماره بخشنامه مالیاتی : 200/96/76
تاریخ بخشنامه مالیاتی : 1396/05/29
موضوع بخشنامه مالیاتی : ملغی الاثرشدن تصویب­نامه شماره 74641/ت 53441هـ مورخ 1395/06/21 هیات محترم وزیران راجع به اجرایی دانستن مصوبه شماره 53970/ت52406 هـ مورخ 1395/05/10 از سه سال گذشته (از تاریخ تصویب مصوبه پیشین هیات وزیران به شماره 90836/ت 48793هـ مورخ 1392/04/18) در خصوص تجدید ارزیابی دارایی­ها