طبق قانون مالیاتهای مستقیم ایران چه کسانی مشمول مالیات هستند ؟

 

مطابق ماده ۱ ق.م.م :

۱-  مالکین حقیقی و حقوقی نسبت به اموال داخل ایران

۲-  اشخاص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به درامدهای داخل یا خارج ایران

۳-  اشخاص حقیقی ایرانی مقیم خارج نسبت به درامدهای داخل ایران

۴-  اشخاص حقوقی ایرانی نسبت به درامدهای داخل یا خارج ایران

۵-  اشخاص خارجی نسبت به درامدهای داخل ایران

 

اشتراک گذاری
موضوع : مشمول مالیات