طبق قانون مالیاتهای مستقیم ایران چه کسانی مشمول مالیات نیستند ؟

 

مطابق ماده ۲ ق.م.م:

 

  1. وزارتخانه ها و موسسات دولتی
  2. دستگاه های با بودجه دولتی
  3. شهرداری ها
  4. نهادهای انقلابی دارای مجوز رهبری

نکته ۱ : شرکتهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به این اشخاص باشند سهم درامد یا سود آنها به استناد این ماده غیر مشمول نمیشوند.

نکته ۲ : درآمدهای فعالیتهای اقتصادی این اشخاص مشمول مالیات به نرخ ۲۵ درصد میباشد.

 

اشتراک گذاری
موضوع : چه کسانی مشمول مالیات نیستند