نرخ مالیات بر درامد حقوق چقدر است ؟

 

مطابق ماده ۸۵ ق.م.م :

نرخ مالیات بر درامد حقوق تا ۷ برابر معافیت ماده ۸۴ ( جهت سال ٩۶ مبلغ ٢۴ میلیون تومان ) ۱۰% و جهت مازاد ان ۲۰% می باشد.

طبق قانون بودجه سال ۹۶ ، با تغییر در مفاد ماده ۸۵ :

نرخ مالیات بر درامد حقوق تا ۵ برابر معافیت ماده ۸۴ ( ۲۴ میلیون تومان جهت سال ۹۶ ) ۱۰% و جهت مازاد ان ۲۰% می باشد.

بدین معنی که با توجه به معافیت ماهانه ۲ میلیون تومان جهت سال ۹۶ ، حقوق تا ۱۲ میلیون تومان با نرخ ۱۰% و مازاد آن با نرخ ۲۰% مشمول مالیات است.
این موضوع طبق بخشنامه ۸-۹۶-۲۰۰ مورخ ۳۰-۰۱-۱۳۹۶ ابلاغ شده است.

نکته ۱ : تا پیش از اصلاحیه مصوب ٩۴.٠۴.٣١ قانون نرخ مالیات درامد حقوق طبق ماده ۸۵ ، جهت کارکنان دولت پس از کسر معافیت ۱۰% و جهت کارکنان بخش خصوصی پس از کسر معافیت تا ۴۲ میلیون ریال ۱۰% و مازاد ان به نرخ ماده ۱۳۱ محاسبه می شد.

 

اشتراک گذاری
موضوع : نرخ مالیات بر درامد حقوق