معافیت سالانه مالیات مشاغل ماده ۱۰۱

مطابق ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم هر ساله مبلغی با عنوان سقف معافیت مالیاتی مشاغل در بودجه سالانه کل کشور آن سال تعیین می‌شود. این عدد برای سال 1400 مبلغ 36 میلیون تومان است.

در تعیین مالیات بر درآمد مشاغل ابتدا این معافیت سالانه از درآمد کل سال شخص کسر می‌شود آنگاه باقیمانده طبق نرخ ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات می‌شود.


شرط دریافت معافیت سالانه مالیات مشاغل

شرط اول دریافت معافیت مالیات مشاغل ارسال اظهارنامه مالیات مشاغل برای آن سال است. این شرط از سال 1382 وضع شده است و درصورتی که بدون ارسال اظهارنامه مالیاتی یک واحد شغلی رسیدگی مالیاتی شود در محاسبه مالیات، بدون کسر معافیت تمام درآمد تشخیص داده شده مشمول مالیات خواهد شد.

حتی در مشاغل مشارکتی در صورتی که یکی از شرکاء اظهارنامه ارسال نکرده باشد به آن شریک معافیت سالانه مشاغل تعلق نمی‌گیرد.

شرط دوم دریافت معافیت مالیات مشاغل راه اندازی و استفاده از صندوق فروشگاهی توسط مشاغلی است که طی فراخوان‌های سازمان امور مالیاتی موظف به انجام این امر شده اند.


حداکثر تعداد معافیت سالانه مالیاتی مشاغل

هر شخص با یک کد ملی یک معافیت سالانه مالیات اشخاص حقیقی دریافت خواهد کرد، حتی اگر چند مغازه و واحد شغلی داشته باشد حداکثر به مبلغ یک معافیت استفاده خواهد کرد. به عنوان مثال اگر شخصی 4 مغازه داشته باشد میتواند در سال 1400 مبلغ 36 میلیون تومان معافیت سالانه را برای هر کدام از واحدها به دلخواه استفاده کند یا به ترتیب دلخواه 36 میلیون تومان را بین مغازه های خود تقسیم کند.

از طرفی در یک واحد شغلی مشارکتی که چند شریک دارد مطابق قانون حداکثر از 2 معافیت سالانه می‌توان استفاده کرد. به عنوان مثال در یک مغازه با 5 شریک در سال 1400 حداکثر از 2 معافیت مالیاتی سالانه مشاغل یعنی 72 میلیون تومان می توان استفاده کرد.


جدول میزان معافیت مشاغل در سال‌های اخیر

سال عملکردمعافیت سالانه مالیات مشاغل ماده 101
1400360.000.000 ریال
1399288.000.000 ریال
1398258.000.000 ریال
1397216.000.000 ریال

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن need-help-fardan2.jpg است
تلفن مشاور مالیاتی فردان

در صورت نیاز به خدمات مالیاتی گروه فردان مشخصات خود را ثبت فرمایید.

کارشناسان فردان با شما تماس خواهند گرفت.

اشتراک گذاری
موضوع : سقف معافیت سالانه مالیات مشاغل ماده ۱۰۱