درامد مشمول مالیات حقوق چگونه محاسبه می شود ؟

 

مطابق ماده ۸۳ ق.م.م :

درآمد مشمول مالیات حقوق شامل “حقوق اصلی” و “مزایا” ی مستمر یا غیر مستمر ، قبل از کم کردن کسورات (مانند بیمه ) و بعد از کم کردن معافیتهای قانونی می باشد .

 

اشتراک گذاری
موضوع : محاسبه درامد مشمول مالیات حقوق