مالیات مقطوع عملکرد ۱۳۹۸ خریداران سکه

با صدور دستورالعمل شماره 200/99/512 مورخ 99/05/22 توسط سازمان امور مالیاتی کشور مالیات مقطوع دریافت کنندگان سکه در سال 1398 تعیین شد.

مطابق این دستورالعمل کلیه خریداران سکه که در سال 1398 حداکثر 185 سکه از سیستم بانکی کشور دریافت نموده باشند نیازی به تشکیل پرونده مالیاتی ، تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک ندارند.

مالیات مقطوع عملکرد ۱۳۹۸ خریداران سکه به این شرح خواهد بود :

۱- تا ده سکه دریافتی مشمول مالیات نمی باشد.
۲- نسبت به مازاد ۱۰ سکه تا میزان ۳۰ سکه به ازای هر سکه ۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال مالیات مقطوع.
۳- نسبت به مازاد ۳۰ سکه تا میزان ۵۰ سکه به ازای هر سکه ۵/۲۰۰/۰۰۰ ریال مالیات مقطوع.
۴- نسبت به مازاد ۵۰ سکه تا میزان ۱۸۵ سکه به ازای هر سکه ۶/۵۰۰/۰۰۰ ریال مالیات مقطوع.

این اشخاص باید در سایت سازمان مالیاتی ثبت نام نموده و مالیات خود را به شرح فوق محاسبه و پرداخت نمایند.

در صورتی که در سال 1398 بیش از 185 سکه دریافت نموده باشید باید مانند سایر صاحبان مشاغل با تشکیل پرونده مالیاتی اظهارنامه مالیات عملکرد ارائه نمایید.

دانلود دستورالعمل مالیات مقطوع عملکرد 1398 خریداران سکه

اشتراک گذاری
موضوع : مالیات مقطوع عملکرد ۱۳۹۸ خریداران سکه