مالیات مقطوع عملکرد ۱۳۹۷ خریداران سکه

با صدور دستورالعمل شماره 200/98/507 مورخ 98/03/12 توسط سازمان امور مالیاتی کشور مالیات مقطوع دریافت کنندگان سکه در سال 1397 تعیین شد.

مطابق این دستورالعمل کلیه خریداران سکه که در سال 1397 حداکثر 200 سکه از سیستم بانکی کشور دریافت نموده باشند نیازی به تشکیل پرونده مالیاتی ، تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک ندارند.

مالیات مقطوع عملکرد ۱۳۹۷ خریداران سکه به این شرح خواهد بود :

۱- تا ۲۰ سکه دریافتی مشمول مالیات نمی باشد.
۲- نسبت به مازاد ۲۰ سکه تا میزان ۶۰ سکه به ازای هر سکه ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال مالیات مقطوع.
۳- نسبت به مازاد ۶۰ سکه تا میزان ۱۰۰ سکه به ازای هر سکه ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال مالیات مقطوع.
۴- نسبت به مازاد ۱۰۰ سکه تا میزان ۲۰۰ سکه به ازای هر سکه ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال مالیات مقطوع.

این اشخاص باید در سایت سازمان مالیاتی ثبت نام نموده و مالیات خود را به شرح فوق محاسبه و پرداخت نمایند.

در صورتی که در سال 1397 بیش از 200 سکه دریافت نموده باشید باید مانند سایر صاحبان مشاغل با تشکیل پرونده مالیاتی اظهارنامه مالیات عملکرد ارائه نمایید.

دانلود دستورالعمل مالیات مقطوع عملکرد 1397 خریداران سکه

اشتراک گذاری
موضوع : مالیات مقطوع عملکرد ۱۳۹۷ خریداران سکه