مالیات مقطوع عملکرد ۱۳۹۹ خریداران سکه

با صدور دستورالعمل شماره 504 مورخ 1400/02/08 توسط سازمان امور مالیاتی کشور مالیات مقطوع دریافت کنندگان سکه در سال 1399 تعیین شد.

مطابق این دستورالعمل کلیه خریداران سکه که در سال 1399 حداکثر 105 سکه از سیستم بانکی کشور دریافت نموده باشند نیازی به تشکیل پرونده مالیاتی ، تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک ندارند.

مالیات مقطوع عملکرد ۱۳۹۹ خریداران سکه به این شرح خواهد بود :

۱- تا 5 سکه دریافتی مشمول مالیات نمی باشد.
۲- نسبت به مازاد 5 سکه تا میزان 15 سکه به ازای هر سکه 960.000 تومان مالیات مقطوع.
۳- نسبت به مازاد 15 سکه تا میزان 25 سکه به ازای هر سکه 1.280.000 تومان مالیات مقطوع.
۴- نسبت به مازاد 25 سکه تا میزان 105 سکه به ازای هر سکه 1.600.000 تومان مالیات مقطوع.

این اشخاص باید در سایت سازمان مالیاتی ثبت نام نموده و مالیات خود را به شرح فوق محاسبه و پرداخت نمایند.

مهلت پرداخت مالیات مقطوع سکه عملکرد 99 حداکثر تا پایان خرداد 1400 می‌باشد و قابل تقسیط تا 4 ماه به صورت مساوی خواهد بود.

در صورتی که در سال 1399 بیش از 105 سکه دریافت نموده باشید باید مانند سایر صاحبان مشاغل با تشکیل پرونده مالیاتی اظهارنامه مالیات عملکرد ارائه نمایید.

اشتراک گذاری
موضوع : مالیات مقطوع عملکرد ۱۳۹۹ خریداران سکه