توافق مالیاتی سال 1398 مشاغل اعلام شد.

مطابق با تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم دستورالعمل شماره 200/99/210 مورخ 99/05/11 جهت مالیات مقطوع عملکرد سال ۹۸ صاحبان مشاغل با مفاد ذیل صادر شد:

مالیات صاحبان مشاغل گروه‌های دوم و سوم موضوع ماده (2) آیین نامه ماده (95) در صورتی که مجموع فروش کالا و خدمات سال 1398 آنها کمتر از 9.900.000.000 ریال (990 میلیون تومان) باشد، بر مبنای مالیات قطعی سال 1397 به صورت زیر تعیین می‌گردد:

  1. مالیات قطعی تا 25.000.000 ریال بدون افزایش نسبت به عملکرد سال 1397
  2. مالیات قطعی از 25.000.001 تا 50.000.000 با 4% افزایش نسبت به عملکرد سال 1397
  3. مالیات قطعی از 50.000.001 تا 100.000.000 با 8% افزایش نسبت به عملکرد سال 1397
  4. مالیات قطعی بیشتر از 100.000.000  با 12% افزایش نسبت به عملکرد سال 1397

توافق تبصره ماده 100 سال 1398طبق دستورالعمل فوق امکان تقسیط مالیات مقطوع سال 1398 تا 5 قسط به صورت مساوی وجود دارد.

مطابق با بند (6) این دستورالعمل هرگاه اسناد و مدارکی به دست آید که مشخص شود فروش سال 1398 ببیش از مبلغ 9.900.000.000 ریال بوده، مودی از شمول تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم خارج و علاوه بر مطالبه مالیات بر اساس ماده 97 قانون، مشمول جرائم متعلقه و عدم امکان استفاده از معافیت های قانونی از جمله معافیت ماده 101 قانون مالیات های مستقیم می شود.

مطابق با بند (8) این دستورالعمل صاحبان مشاغلی که سال 1398 اولین سال فعالیت‌شان بوده است مشمول برخورداری از این دستورالعمل نخواهند بود و ملزم به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر می‌باشند.

مطابق با بند (10) این دستورالعمل آن دسته از صاحبان مشاغلی که مالیات عملکرد سال 1397 آنها حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد (137)، (165) و (172) قانون مالیات های مستقیم محاسبه شده است و یا طی سال 1397 به صورت کامل فعالیت نداشته اند، ابتدا باید مالیات سال 1397 آنها بدون رعایت موارد مذکور محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد.

تصاویر بخشنامه مالیات مقطوع عملکرد سال ۹۸ مشاغل :

توافق تبصره ماده 100 سال 1398
توافق تبصره ماده 100 سال 1398
توافق تبصره ماده 100 سال 1398
توافق تبصره ماده 100 سال 1398
اشتراک گذاری
موضوع : مالیات مقطوع عملکرد سال ۹۸ صاحبان مشاغل اعلام شد