در مواردی که اظهارنامه  مالیاتی یا سایر اوراقی که مؤدی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می‌باشد به وسیله اداره پست واصل می‌گردد، تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز، تاریخ تسلیم به مراجع مربوط تلقی خواهد شد.

اشتراک گذاری
ماده 178 قانون مالیاتهای مستقیم
تاریخ تصویب : 1394/04/31