روش تبدیل حقوق غیر نقدی دریافتی در محاسبه درامد مشمول مالیات حقوق چگونه است ؟

 

مطابق ماده ۸۳ ق.م.م :

الف – مسکن با اثاثه : ۲۵%
ب – مسکن بدون اثاثه : ۲۰%
ج – اتومبیل با راننده ۱۰%
د – اتومبیل بدون راننده ۵%
از حقوق و مزایای مستمر نقدی دریافتی ماهانه منهای مبلغی که به این عنوان از حقوق کارمند کسر می شود.
( از مزایای نقدی به اندازه معافیت ماده ۹۱ یعنی دو دوازدهم معافیت سالانه حقوق در محاسبه کسر میشود)
ه – سایر مزایای غیر نقدی معادل قیمت تمام برای پرداخت کننده حقوق.

 

اشتراک گذاری
موضوع : روش تبدیل حقوق غیر نقدی