کدام درامد مشمول مالیات حقوق می باشد ؟

 

مطابق ماده ۸۲ ق.م.م :

درآمدی مشمول مالیات حقوق می باشد که شرایط ذیل را داشته باشد :
• شخص حقیقی دریافت کند.
• در قبال تسلیم نیروی کار بابت اشتغال در ایران دریافت شود.(جز نکته ۱)
• بر حسب مدت کار یا میزان کار انجام شده محاسبه شده باشد.
• فرقی نمیکند نقدی یا غیر نقدی دریافت شود.
• فرقی نمیکند از شخص حقیقی یا حقوقی دریافت شود.

نکته ۱ : درآمد حقوقی که در مدت ماموریت خارج از کشور از منابع ایرانی عاید شخص شود مشمول مالیات حقوق است.

 

اشتراک گذاری
موضوع : درامد مشمول مالیات حقوق