مقایسه مالیات حقوق قبل و بعد از اصلاحیه جدید قانون مالیات های مستقیم

موضوع

ماده

قانون قدیمقانون جدید

اثر

میزان معافیت سالانه درامد حقوق۸۴یکصد و پنجاه برابر حداقل حقوق مبنای جدول حقوق موضوع ماده ( ۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت  مصوب ۱۳۷۰هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می شود. (۱)تعیین میزان معافیت توسط دستگاهی مستقل از سازمان مالیاتی
نرخ مالیات بر درامد حقوق۸۵کارکنان دولتی ۱۰ درصد.

غیر دولتی تا ۷ برابر میزان معافیت ۱۰ درصد و بیش از آن طبق نرخ ماده ۱۳۱

کارکنان دولتی و غیر دولتی هر دو تا ۷ برابر میزان معافیت ۱۰ درصد و بیش از آن ۲۰ درصد(۲)رفع تبعیض بین کارمنان دلتی و غیر دولتی

کاهش نرخ مالیات برای کارکنان غیر دولتی با درامد سالانه بیش از ۷ برابر معافیت

افزایش نرخ مالیات برای کارکنان دولتی با درامد سالانه بیش از ۷ برابر معافیت

 

مهلت ارائه فهرست حقوق بگیران۸۶۳۰ روز از هر پرداخت یا تخصیص حقوقیک ماه از هر پرداخت یا تخصیص حقوقیکسان سازی مهلت در تمام ماه های سال
پرداخت به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نیستندتبصره ماده ۸۶بدون لحاظ نمودن معافیت به نرخ ماده ۸۵ و ظرف یک ماهبدون لحاظ نمودن معافیت به نرخ ۱۰ درصد و ظرف ۳۰ روزنرخ ثابت ۱۰ درصد

یکسان سازی مهلت در تمام ماه های سال

عنوان اداره امور مالیاتی تشخیص دهنده مالیات حقوق۹۰اداره امور مالیاتی محل اشتغال حقوق بگیر، یا درمورد مشمولان تبصره ماده ۸۲  این قانون، اداره امور مالیاتی محل پرداخت کننده حقوقاداره امور مالیاتی ذی صلاحعنوان فراگیر به جای تشریح دقیق

به موجب بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۳۰  :

(۱) سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) ق.م.م در سال ۱۳۹۶ مبلغ ۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال در سال تعیین گردید.

(۲)  نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی مازاد بر مبلغ مذکور و تا ۵ برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (۱۰%) و به نسبت مازاد آن بیست درصد (۲۰%) است.

اشتراک گذاری
موضوع : تغییرات مالیات حقوق در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم