شورای عالی کار امروز 21 فروردین 1399 میزان افزایش حقوق سال 1399 را تصویب نمود.

افزایش حداقل دستمزد 21 درصد تعیین شد که بدین صورت حداقل حقوق پایه وزارت کار 18.354.270 ریال خواهد شد.

مزد روزانه در سال 99 مبلغ 611.809 ریال می‌باشد.

همچنین افزایش سایر سطوح حقوق 15درصد به اضافه روزانه 30.338 ریال تعیین شد.

مطابق این مصوبه بن ماهانه ( بن کارگری ، خواروبار ) 4.000.000 ریال ، پایه سنوات 1.750.000 ریال ، حق مسکن ماهانه 2.000.000 ریال و حق اولاد به ازاء هر فرزند 1.835.427 ریال خواهد بود.

بدین ترتیب با افزایش حقوق سال 1399 ، حداقل دریافتی کارگران در سال 99 مبلغ 26.054.270 ریال خواهد بود.

افزایش حقوق سال 1399
اشتراک گذاری
موضوع : افزایش حقوق سال 1399