موارد استثناء نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

 

ردیفموضوعمستند قانونیشرح استثناء
۱تخفیف در نرخ مالیات بر درآمد شرکتهای تعاونیتبصره ۶ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیمدرآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی متعارف و شرکت‌های تعاونی سهامی عام مشمول بیست و پنج درصد (۲۵%) تخفیف از نرخ موضوع ماده ۱۰۵ می‌باشد.
۲تخفیف در نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی در نتیجه افزایش درآمد ابرازیتبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیمبه ازای هر ده درصد (۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص حقوقی نسبت به درآمد ابزاری مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ‌های ماده ۱۰۵ کاسته می‌شود.
۳استثناء نرخ مالیات بر درآمد موسسات بیمه خارجیتبصره ۵ ماده ۱۰۹ قانون مالیاتهای مستقیممؤسسات بیمه خارجی که با قبول بیمه اتکایی از مؤسسات بیمه ایرانی تحصیل درآمد می‌نمایند مشمول مالیاتی به نرخ دو درصد حق بیمه دریافتی و سود حاصل از سپرده مربوط در ایران می‌باشند.
۴استثناء نرخ مالیات بر درآمد موسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجیماده ۱۱۳ قانون مالیاتهای مستقیممالیات مؤسسات کشتیرانی و هواپیمائی خارجی بابت کرایه مسافر و حمل کالا و امثال آنها از ایران بطور مقطوع عبارت از پنج درصد (۵%) کلیه وجوهی که از این بابت عاید آنها خواهد شد اعم از اینکه وجوه مزبور در ایران یا در مقصد یا در بین راه دریافت شود.
اشتراک گذاری