استانداردهای حسابداری ایران متن کامل جدید و به‌روز شده + دانلود – - فردان مشاور مالیاتی– فردان مشاور مالیاتی

استانداردهای حسابداری ایران متن کامل جدید و به‌روز شده + دانلود

استانداردهای حسابداری چیست ؟

استانداردهای حسابداری مجموعه قوانین مدون در زمینه‌های مختلف حسابداری یک واحد تجاری است که روش عمل و چارچوب مشترک و یکسانی را برای تهیه کنندگان و استفاده کنندگان از اطلاعات مالی مشخص می‌نماید. هر استاندارد قانون لازم الاجرای حسابداران در بخشی از فرایند حسابداری است.

مسئولیت تهیه و تدوین استانداردهای حسابداری در ایران با کمیته تدوین استانداردهای حسابداری سازمان حسابرسی است. این کمیته همواره نیازهای جامعه حسابداری کشور را با توجه به شرایط روز بررسی نموده و در صورت نیاز اقدام به اصلاح استانداردهای قبلی یا ارائه استاندارد جدید می‌نماید.

تا کنون ۴۱ استاندارد به تصویب رسیده است که فهرست آن به شرح ذیل است :

جهت مطالعه هر استاندارد روی عنوان آن کلیک نمایید یا از گزینه دانلود استفاده فرمایید.

شماره استانداردعنوان استاندارددانلودها
مفاهیم نظری گزارشگری مالیدانلود مفاهیم نظری
۱ارائه صورتهای مالی (تجدید نظر شده ۱۳۹۷)دانلود استاندارد ۱
۲صورت جریانهای نقدی (تجدیدنظرشده ۱۳۹۷)دانلود استاندارد ۲
۳درآمد عملیاتیدانلود استاندارد ۳
۴ذخایر، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی (تجدیدنظر شده ۱۳۸۴)دانلود استاندارد ۴
۵رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه (تجدیدنظر شده ۱۳۸۴)دانلود استاندارد ۵
۶گزارش‌ عملکرد مالیدانلود استاندارد ۶
۸حسابداری‌ موجودی‌ مواد و کالادانلود استاندارد ۸
۹حسابداری‌ پیمانهای‌ بلندمدتدانلود استاندارد ۹
۱۰حسابداری‌ کمکهای‌ بلاعوض‌ دولت‌دانلود استاندارد ۱۰
۱۱داراییهای ثابت مشهود (تجدید نظر شده ۱۳۸۶ و اصلاح شده تا مهر ۱۳۸۹)دانلود استاندارد ۱۱
۱۲افشای اطلاعات اشخاص وابسته ( تجدید نظر شده ۱۳۸۶)دانلود استاندارد ۱۲
۱۳حسابداری‌ مخارج‌ تأمین‌ مالی‌دانلود استاندارد ۱۳
۱۴نحوه‌ ارائه‌ داراییهای‌ جاری‌ و بدهیهای‌ جاریدانلود استاندارد ۱۴
۱۵حسابداری‌ سرمایه‌گذاریهادانلود استاندارد ۱۵
۱۶آثار تغییر در نرخ ارز (تجدید نظر شده ۱۳۹۱ و اصلاح شده ۱۳۹۲)دانلود استاندارد ۱۶
۱۷داراییهای نامشهود (تجدید نظر شده ۱۳۸۶ و اصلاح شده تا مهر ۱۳۸۹)دانلود استاندارد ۱۷
۱۸صورتهای‌ مالی‌ تلفیقی‌ و حسابداری‌ سرمایه‌گذاری‌ در واحدهای‌ تجاری‌ فرعی‌ (تجدید نظر شده ۱۳۸۴ و اصلاح شده مهر ۱۳۸۹)دانلود استاندارد ۱۸ – تلفیقی
۱۸صورتهای مالی جداگانه (تجدیدنظرشده ۱۳۹۸)دانلود استاندارد ۱۸ – جداگانه
۱۹ترکیبهای تجاری (تجدیدنظر شده ۱۳۸۴)دانلود استاندارد ۱۹
۲۰سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته (تجدید نظر شده ۱۳۸۹)دانلود استاندارد ۲۰ – وابسته
۲۰سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته و مشارکتهای خاص (تجدیدنظرشده ۱۳۹۸)دانلود استاندارد ۲۰ – وابسته و مشارکتهای خاص
۲۱حسابداری‌ اجاره‌ها (اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر ۱۳۸۹)دانلود استاندارد ۲۱
۲۲گزارشگری‌ مالی‌ میان‌دوره‌ای‌ (اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر ۱۳۸۹)دانلود استاندارد ۲۲
۲۳حسابداری‌ مشارکتهای‌ خاص‌ (اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر ۱۳۸۹)دانلود استاندارد ۲۳
۲۴گزارشگری‌ مالی‌ واحدهای‌ تجاری‌ در مرحله‌ قبل از بهره‌برداریدانلود استاندارد ۲۴
۲۵گزارشگری‌ بر حسب‌ قسمتهای‌ مختلفدانلود استاندارد ۲۵
۲۶فعالیتهای‌ کشاورزیدانلود استاندارد ۲۶
۲۷طرحهای‌ مزایای‌ بازنشستگیدانلود استاندارد ۲۷
۲۸فعالیتهاى بیمه عمومىدانلود استاندارد ۲۸
۲۹فعالیتهای ساخت املاک (اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر ۱۳۸۹)دانلود استاندارد ۲۹
۳۰سود هر سهمدانلود استاندارد ۳۰
۳۱داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شدهدانلود استاندارد ۳۱
۳۲کاهش ارزش داراییهادانلود استاندارد ۳۲
۳۳مزایای بازنشستگی کارکناندانلود استاندارد ۳۳
۳۴رویه های حسابداری،تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهاتدانلود استاندارد ۳۴
۳۵مالیات بر درآمددانلود استاندارد ۳۵
۳۶ابزارهای مالی ارائهدانلود استاندارد ۳۶
۳۷ابزارهای مالی افشادانلود استاندارد ۳۷
۳۸ترکیبهای تجاری (مصوب ۱۳۹۸)دانلود استاندارد ۳۸
۳۹صورتهای مالی تلفیقی (مصوب ۱۳۹۸)دانلود استاندارد ۳۹
۴۰مشارکتها (مصوب ۱۳۹۸)دانلود استاندارد ۴۰
۴۱افشای منافع در واحدهای تجاری دیگر (مصوب ۱۳۹۸)دانلود استاندارد ۴۱


0
نظر شما مهم استx
()
x