درآمد مشمول مالیات مالیات اجاره چگونه محاسبه میشود ؟

 

مطابق ماده ۵۳ ق.م.م :

درآمد مشمول مالیات در مالیات اجاره، ۷۵ درصد از کل اجاره دریافتی می باشد .

 

نکته ۱ : درآمد مشمول مالیات در مالیات اجاره املاک وقفی نیز به همین روش محاسبه میشود.

نکته ۲ : هنگامی که تمام یا مبلغی از اجاره به رهن تبدیل شده باشد مبلغ رهن باید به اجاره ماهانه تبدیل شود. (با نرخ یک و نیم درصد ).

نکته ۳ : هرگاه مستاجر خود،  ملک را اجاره دهد درآمد مشمول مالیات اجاره او تفاوت اجاره دریافتی و پرداختی خواهد بود.

نکته ۴ : شرکتهایی که خانه های سازمانی در اختیار کارکنان خود قرار میدهند در صورت تشخیص مالیات عملکرد طبق دفاترشان مشمول این مالیات اجاره نخواهند بود.

نکته ۵ : محل سکونت خود مالک، پدر و مادر و فرزندان و اجداد یا افراد تحت تکفل مالک به میزان یک واحد برای هر نفر از مالیات اجاره معاف است.

نکته ۶ : املاکی که رایگان در اختیار اشخاص غیرمشمول مالیات (اشخاص ماده ۲) قرار بگیرد از مالیات اجاره معاف است.

نکته ۷ : املاکی که با اثاثه یا ماشین‌آلات اجاره داده می‌شود، مبلغ اجاره دریافتی بابت اثاثه و ماشین‌آلات نیز به درآمد اجاره اضافه میشود.

نکته ۸ : در صورتی که مستاجر ساختمانی در داخل ملک بسازد ، در سال اتمام ساخت و تحویل به میزان ۵۰ درصد ارزش روز آن ساختمان به درآمد اجاره اضافه خواهد شد.

نکته ۹ : هزینه هایی که مستاجر انجام میدهد در صورتی که طبق قانون یا قرارداد یا عرف به عهده مالک باشد به درآمد اجاره آن سال اضافه میشود.

نکته ۱۰ : در صورتی که صاحب ملک بابت عرصه (زمین) اجاره ای میپردازد این مبلغ از درآمد اجاره کسر میشود.

نکته ۱۱ : زمانی که مالک ملک را بفروشد ولی در مبایعه نامه مهلتی جهت تخلیه گرفته باشد تا شش ماه اجاری تلقی نمیشود مگر اینکه مبلغی به عنوان اجاره بپردازد که در آن صورت اجاری است. در حالتی که فروش با شرط خاصی انجام شده است تا موقعی که فروشنده در ملک ساکن است و آن شرط هنوز اتفاق نیفتاده است اجاری تلقی نمیشود مگر اینکه مبلغی به عنوان اجاره بپردازد که در آن صورت اجاری است.

نکته ۱۲ : هرگاه مستاجر شخص حقوقی باشد باید مالیات اجاره را محاسبه و از مبلغ اجاره کسر کند و تا پایان ماه بعد به اداره مالیاتی محل ملک پرداخت کند و رسید آن را به صاحب ملک بدهد.

نکته ۱۳ : شرکتهای سازنده مسکن اگر قبل از انتقال قطعی ملک را تحویل خریدار دهند اگر مالیات نقل و انتقال ماده ۵۹ را در زمان تحویل پرداخت کرده باشند مشمول مالیات اجاره آن ملک نخواهند بود.

نکته ۱۴ : مالکان مجتمع‌های مسکونی دارای بیش از سه واحد اجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازی ساخته شده یا می‌شوند در طول مدت اجاره از صددرصد (۱۰۰%) مالیات اجاره معاف می‌باشد

نکته ۱۵ : هر شخص در تهران از مجموع املاک مسکونی خود تا متراژ ۱۵۰ متر آن از مالیات اجاره معاف میباشد و مازاد آن مشمول مالیات اجاره خواهد بود . جهت سایر مناطق این معافیت ۲۰۰ متر میباشد.

اشتراک گذاری
موضوع : درآمد مشمول مالیات اجاره