حد نصاب معاملات فصلی ۹۹

22.500.000 ریال حد نصاب معاملات فصلی ۹۹ خواهد بود.

هیئت وزیران در جلسه سوم اردیبهشت سال 1399 خود به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات -مصوب 1383- و ماده 42 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 -مصوب 1393- تصویب کرد:

الف- نصاب معاملات موضوع ماده 3 قانون برگزاری مناقصات -مصوب 1383- به شرح زیر تعیین می‌شود:

1- معاملات کوچک: معاملاتی که مبلغ معامله تا سقف مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون 450.000.000 ریال باشد.

2- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون 4.500.000.000 ریال تجاوز نکند.

3- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون 4.500.000.000 ریال باشد.

ب- نصاب معاملات موضوع بند الف به موجب ماده 42 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 -مصوب 1393- به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود، تسری می‌یابد.

با توجه به این مصوبه هیات وزیران و روال سالهای اخیر مبنی بر اعلام 5 درصد حد نصاب معاملات کوچک به عنوان حد نصاب معاملات فصلی در سال 99 این رقم 22.500.000 ریال خواهد بود. جهت رسمیت یافتن این موضوع بخشنامه مربوطه توسط سازمان مالیاتی کشور باید منتشر شود.


تلفن مشاور مالیاتی فردان

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره نام و شماره خود را ثبت بفرمایید

کارشناسان فردان با شما تماس خواهند گرفت.


اشتراک گذاری
موضوع : حد نصاب معاملات فصلی ۹۹