اضافه کار جمعه – - فردان مشاور مالیاتی– فردان مشاور مالیاتی

اضافه کار جمعه

0

مبلغ اضافه کار جمعه چقدره ؟

نام
ایمیل

1
0

سلام

اضافه کار کارگر در روز جمعه به عنوان روز مشخص شده برای تعطیل بودن به میزان 40 درصد بیش از مزد روز عادی وی است. یعنی 140% مزد یک روز عادی

 

فردان مشاور شما

اشتراک گذاری
نام
ایمیل

پاسخ شما

نام
ایمیل