بخشنامه

شماره: ۲۶۰/۹۶/۱۳۹

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

 

ابلاغ دادنامه شماره ۱۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ هیأت تخصصی اقتصادی،مالی واصناف دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تصمیم شماره ۴۱۳۲/۲۶۷/ص مورخ ۱۳۹۱/۰۵/۰۳ دفتر فنی و اعتراضات مودیان و نامه شماره ۶۴۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۷ اداره امور مالیاتی شهرستان مراغه

 

به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی واصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۱۸۸مورخ ۳۰/۸/۱۳۹۶ مبنی بر ابطال تصمیم شماره ۴۱۳۲ /۲۶۷/ص مورخ ۱۳۹۱/۰۵/۰۳، که مقرر می­دارد: «با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، برمبنای بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۱۷ صرفا گوشت و عرضه آن مشمول معافیت­ ازپرداخت مالیات برارزش افزوده قرارگرفته و به موجب مواد ۱و ۵ قانون یاد شده در خصوص ارائه هرگونه خدمت و عرضه کالا در ایران اصل بر پرداخت این نوع مالیات بوده ومطابق بندهای ۲و ۱۵ قانون مذکور مقنن موارد دیگری از معافیت در مورد دام از جمله عرضه زنده آن و خوراک دام و طیور را بیان نموده وبراساس اصل ۵۱ قانون اساسی «هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون ، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود .» بنابراین چنانچه قانونگذار نظر به معافیت خدمات کشتارگاهی داشت تصریح می کرد لذا تصمیم های مورد شکایت در اجرای قانون و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون وخارج از اختیار نبوده لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون ­تشکیلات ­و­ آئین ­دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر گردیده است .» جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می‌گردد.

 

محمد مسیحی

معاون مالیات بر ارزش افزوده

اشتراک گذاری
شماره بخشنامه مالیاتی : 260/96/139
تاریخ بخشنامه مالیاتی : 1396/10/12
موضوع بخشنامه مالیاتی : ابلاغ دادنامه شماره 188 مورخ 30/8/1396 هیأت تخصصی اقتصادی،مالی واصناف دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تصمیم شماره 4132/267/ص مورخ 3/05/1391 دفتر فنی و اعتراضات مودیان و نامه شماره 6400 مورخ 17/6/1394 اداره امور مالیاتی شهرستان مراغه