بخشنامه

 

شماره: ۲۰۰/۹۶/۴۶

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

 

ابلاغ آیین­ نامه اجرایی موضوع تبصره ۵ ماده ۷۷ قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱

 

به پیوست آیین­ نامه اجرایی موضوع تبصره (۵) ماده ۷۷ قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ موضوع تصویب نامه شماره ۳۱۴۷۰/ت ۵۲۹۶۶ هـ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ هیأت محترم وزیران برای اطلاع و اقدام لازم، ابلاغ می­گردد. ۲۵-۲۲/۳

 

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

اشتراک گذاری
شماره بخشنامه مالیاتی : 200/96/46
تاریخ بخشنامه مالیاتی : 1396/03/31
موضوع بخشنامه مالیاتی : ابلاغ آیین­ نامه اجرایی موضوع تبصره ۵ ماده ۷۷ قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱