بخشنامه

شماره: ۲۰۰/۹۷/۲۱

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۲۴

نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۷ وفق مقررات بند الف تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

با عنایت به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص اجرای بند (الف) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، موضوع سقف معافیت مالیاتی ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم برای سال ۱۳۹۷ مقرر می­گردد:

۱-­ حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه ها با رعایت ماده (۵) قانون اصلاح پاره­ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در ارتباط با امور آموزشی و پژوهشی، با ملحوظ نظر قرار دادن مقررات احکام ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و تبصره بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و با رعایت معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم، در سال ۱۳۹۷ مشمول مالیات به نرخ ده درصد (۱۰%) خواهدبود.

۲-­ با توجه به استثنای احکام تبصره های (۱) و (۲) ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن از مقررات بند (الف) تبصره ۶ قانون یادشده، وفق مفاد بند مزبور، کلیه احکام تبصره های ۱ و ۲ ماده واحده قانون اصلاح ماده ۸۶ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ (اعم از نرخ و …) مطابق مقررات، در سال ۱۳۹۷ کماکان اجرایی می­باشد.

۳- نرخ مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیت حقوق سایر اشخاص در سال ۱۳۹۷ بر اساس مقررات، به شرح جدول زیر می­باشد:

درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق (ریال)نرخ مالیات
ازتانسبت به مازاد
۱۲۷۶٫۰۰۰٫۰۰۰۰معاف
۲۷۶٫۰۰۰٫۰۰۱۱٫۱۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰۲۷۶٫۰۰۰٫۰۰۰%۱۰
۱٫۱۰۴٫۰۰۰٫۰۰۱۱٫۳۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰۱٫۱۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰%۱۵
۱٫۳۸۰٫۰۰۰٫۰۰۱۱٫۹۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰۱٫۳۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰%۲۵
نسبت به مازاد ۱٫۹۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰%۳۵

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

اشتراک گذاری
شماره بخشنامه مالیاتی : ۲۰۰/۹۷/۲۱
تاریخ بخشنامه مالیاتی : ۱۳۹۷/۰۲/۲۴
موضوع بخشنامه مالیاتی : نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۷ وفق مقررات بند الف تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور